Prekių pirkimo URNOS.LT internetinėje parduotuvėje taisyklės

1. Šios prekių pirkimo taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi URNOS.LT internetine parduotuve sąlygas – asmens duomenų apsaugos, apmokėjimo, prekių pristatymo, grąžinimo ir keitimo sąlygas.

2. Taisyklės yra taikomos, kai Jūs renkatės, užsakote ir perkate URNOS.LT internetinėje parduotuvėje parduodamas prekes.

3. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Kartu su Jūsų pateiktu prekių užsakymu šios taisyklės tampa tarp Jūsų ir URNOS.LT internetinės parduotuvės sudaryta sutartimi, ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas.

5. Sutartis laikoma sudaryta, kai Jūs suformuojate ir pateikiate URNOS.LT internetinėje parduotuvėje prekių užsakymą, šiose taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atliekate apmokėjimą ir URNOS.LT internetinėje parduotuvėje nurodytu elektroniniu paštu gaunate patvirtinimą, kad Jūsų užsakymas yra priimtas.

6. Jums nebus suteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo URNOS.LT internetinėje parduotuvėje, jeigu nebūsite susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir/ar su jomis nesutiksite.

7. Jums užsisakius prekes URNOS.LT internetinėje parduotuvėje laikoma, jog esate susipažinęs ir besąlygiškai sutikote su šiomis taisyklėmis.

8. URNOS.LT internetinė parduotuvė pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles.

9. Apsiperkant URNOS.LT internetinėje parduotuvėje taikomos tos taisyklės, kurios galioja užsakymo pateikimo momentu, todėl rekomenduojame su šiomis taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

10. URNOS.LT internetinė parduotuvė neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiama, jei Jūs iš dalies ar visiškai nesusipažinote su šiomis taisyklėmis.

11. Naudotis URNOS.LT internetine parduotuve Jūs galite be jokios registracijos, nepateikiant savo asmeninių duomenų. Juos turėsite pateikti norėdami patvirtinti užsakymą.

12. Jūs pats esate atsakingas, kad pateikiate duomenis, kurie yra tikslūs, teisingi ir išsamūs. URNOS.LT internetinė parduotuvė nėra atsakinga už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog URNOS.LT internetinėje parduotuvėje nurodėte neteisingus ir/ar neišsamius asmens duomenis.

13. Užsiregistruodami URNOS.LT internetinėje parduotuvėje, jai suteikiate teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti savo asmens duomenis šiose taisyklėse numatytais tikslais. Jūsų pateikti asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

14. Jūsų asmens duomenys yra naudojami vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir/ar pinigus už Jūsų grąžintas prekes.

15. Jūsų pateiktus asmens duomenis naudoja išskirtinai tik URNOS.LT internetinė parduotuvė ir jos partneriai, su kuriais URNOS.LT internetinė parduotuvė bendradarbiauja vykdydama internetinės parduotuvės administravimą ir prekių pristatymą.

16. URNOS.LT internetinė parduotuvė neatskleidžia Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus ankstesniame punkte paminėtus URNOS.LT partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavus įpareigojimą tą padaryti.

17. Jūsų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys tampa nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir/ar pasibaigia nustatytas saugojimo terminas, jie yra sunaikinami.

18. Jūs turite teisę bet kada, pateikęs prašymą URNOS.LT internetinei parduotuvei, susipažinti su URNOS.LT internetinės parduotuvės tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių taisyklių sąlygų.

19. Prekių kainos URNOS.LT internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodytos eurais su PVM.

20. Jūs galite atsiskaityti už prekes naudojantis elektronine bankininkyste – išankstiniu apmokėjimu pasinaudojant Jūsų naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turite būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su banku. Mokant už prekes šiuo būdu, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal Jūsų apmokamą užsakymą ir tuomet pinigai pervedami į URNOS.LT internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už Jūsų mokėjimo metu naudojamų duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje arba per sistemą PaySera.

21. URNOS.LT internetinė parduotuvė turi teisę iš anksto nepranešusi Jums anuliuoti Jūsų užsakymą, jeigu nesumokėsite už prekes per vieną valandą nuo užsakymo pateikimo momento.  

22. PVM sąskaitą-faktūrą URNOS.LT internetinė parduotuvė išrašo ir Jums pateikia Jūsų pateiktu nurodytu elektroniniu paštu užsakymo gavimo dieną.

23. URNOS.LT internetinės parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvoje ir už jos ribų.

24. Prekes pristato URNOS.LT internetinė parduotuvė arba jos įgaliotas partneris.

25. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas URNOS.LT internetinės parduotuvės puslapyje ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu.

26. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Jūsų užsakytų prekių vertės, svorio ar pristatymo termino ir vietos.

27. Jūsų užsakytos prekės pristatomos URNOS.LT internetinės parduotuvės sistemoje Jūsų paties pateiktu adresu. Jūs įsipareigojate prekes priimti pats.

28. Tuo atveju, kai Jūsų URNOS.LT internetinės parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Jūsų nerasime, URNOS.LT atstovas turės teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Jūs neturėsite teisės reikšti URNOS.LT internetinei parduotuvei bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

29. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Jūsų kaltės arba dėl nuo Jūsų priklausančių aplinkybių (registruojantis URNOS.LT internetinės parduotuvės sistemoje nurodėte neteisingą adresą, nurodytu adresu Jūsų nerasime), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Jūs papildomai sumokate už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį.

30. Visais atvejais URNOS.LT internetinė parduotuvė atleidžiama nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Jums nėra pristatomos arba pristatomos nelaiku dėl Jūsų kaltės arba dėl nuo Jūsų priklausančių aplinkybių.

31. Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su URNOS.LT internetinės parduotuvės įgaliotu partneriu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą.

32. Jums nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkamai ir nepažeista.

33. Jeigu prekių priėmimo metu pastebite, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka Jūsų užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta PVM sąskaitoje-faktūroje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Jūs privalote nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai URNOS.LT internetinės parduotuvės įgaliotą partnerį.

34. Jeigu Jūs nustatote, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, tuomet nekokybiškų prekių nepriimate ir turite jas grąžinti URNOS.LT internetinės parduotuvės įgaliotam partneriui.

35. Grąžinant ar keičiant URNOS.LT internetinėje parduotuvėje įsigytas prekes, URNOS.LT internetinė parduotuvė turi teisę reikalauti užpildyti URNOS.LT internetinės parduotuvės arba partnerio pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.

36. Visų URNOS.LT internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai, o URNOS.LT internetinė parduotuvė yra atsakinga tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams.

37. URNOS.LT internetinė parduotuvė  neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Jūsų naudojamo monitoriaus ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

38. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Jums nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

39. Prekės keičiamos ar grąžinamos su URNOS.LT internetine parduotuve iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. URNOS.LT internetinės parduotuvės įgaliotas partneris atvyksta atsiimti prekių. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka Jums.

40. Dėl prekių grąžinimo prašome kreiptis el. paštu (urnos@urnos.lt) arba telefonu (+370 607 77727).

42. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą.

43. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, URNOS.LT internetinė parduotuvė turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Jūsų sumokėtų pinigų.

44. Už Jūsų priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Jūsų sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Jūsų prekės grąžinimo dienos.

45. URNOS.LT internetinė parduotuvė kontaktuoja su Jumis Jūsų pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefono numeriu.

46. Jūs su URNOS.LT internetine parduotuve kontaktuojate Jums patogiu būdu puslapyje nurodytais kontaktais.

47. URNOS.LT internetinėje parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas teikia UAB „Totalus“, juridinio asmens kodas 304224479, PVM mokėtojo kodas LT100010081619.