1. UAB „Totalus”, įmonės kodas 304224479, (toliau – Bendrovė), vadovaujasi LR teisės aktais bei Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Asmens duomenys interneto svetainėje www.urnos.lt tvarkomi šiuo tikslu: elektroninė prekyba (klientų užsakymų vykdymas ir garantinis aptarnavimas). Asmens duomenys interneto svetainėje www.urnos.lt tvarkomi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktuose nurodytu teisiniu pagrindu.
  2. Bendrovė, vadovaujasi LR teisės aktais bei Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Bendrovė tvarko Bendrovės klientų, siekiančių įsigyti, pakeisti ar grąžinti prekes iš elektroninės parduotuvės, asmens duomenis. Tokie asmens duomenys yra: vardas, pavardė, amžius, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Taip pat asmens duomenimis laikoma kita su pirkimu susijusi informacija (pirkimo data, prekės, kaina, kiekis, žyma apie pirkimo įvykdymą), apmokėjimo duomenys, IP adresas.
  3. Duomenų bazėje asmens duomenys elektroninės prekybos tikslu tvarkomi nuo kliento užsiregistravimo kliento paskyroje arba pirkimo momento. Asmens duomenys aktyvioje duomenų bazėje tvarkomi 1 metus nuo paskutinio kliento pirkimo elektroninėje parduotuvėje momento arba prisiregistravimo prie savo paskyros. Suėjus aktyvios duomenų bazės saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami.
  4. Bendrovė turi teisę duomenų tvarkymo veiksmams (prekių pristatymo tikslu, serverio paslaugos tikslu ir pan.) pasitelkti duomenų tvarkytojus. Bendrovės duomenų tvarkytojas UAB „Interneto vizija” teikia serverio paslaugas, UAB „Venipak Lietuva” teikia kurjerio paslaugas. Duomenų tvarkytojai atlieka duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jiems pavestus rašytine sutartimi arba atskiru nurodymu. Išskyrus atvejus, kai įstatymai ir kiti teisės aktai nustato kitaip.
  5. Asmens duomenis, suėjus asmens duomenų tvarkymo terminams, Bendrovėje sunaikina Bendrovės direktoriaus įgaliotas darbuotojas arba duomenų tvarkytojas.
  6. Bendrovė užtikrina duomenų subjektų teises pagal Įstatymą ir kitus norminius teisės aktus. Jūs turite šias teises: žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą; iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 metus. Taip pat turite teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Įstatymo nuostatų. Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais galite nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.
  7. Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 metus. Tokiu atvejų Duomenų subjektas turi pateikti Bendrovei ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę,
  8. Asmens duomenys duomenų subjektui susipažinti teikiami, taip pat taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. Tam reikalingas duomenų subjekto prašymas. Duomenų subjektui kreipiantis į Bendrovę raštu, prie prašymo pridedamas notaro patvirtintas asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nuorašas. Išskyrus atvejus, kai rašytinis prašymas pateikiamas tiesiogiai Bendrovės darbuotojams ir prašymo pateikimo metu yra galimybė identifikuoti prašymą teikiantį duomenų subjektą.
  9. Bendrovė, gavusi duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi. Bendrovė privalo pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu, tokie duomenys turi būti pateikiami raštu.
  10. Bendrovės tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys kartą per kalendorinius metus duomenų subjektui teikiami neatlygintinai. Antrąkart metuose duomenų subjektui teikiant asmens duomenis, duomenų subjektas informuojamas apie nustatytą atlyginimo dydį, duomenų teikimo apmokėjimo tvarką. Teikiant duomenis atlygintinai vadovaujamasi principu, kad atlyginimo dydis neturi viršyti duomenų teikimo sąnaudų. Bendrovė vadovaujasi duomenų teikimo duomenų subjektui atlyginimo taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. 1074.